Komplekse dissosiative lidelser er et samlebegrep som innenfor teorien om strukturell dissosiasjon, innebærer sekundær og tertiær dissosiasjon.

Dissosiasjon er det motsatte av assosiasjon.

Ved assosiasjon setter du ting sammen, lager logikk og en sammenhengende mening, mens ved dissosiasjon tar du derimot det sammenhengende fra hverandre som gjør det ulogisk, rotete og vanskelig å tyde.
Å dissosiere er en ferdighet som utvikles i forbindelse med traumatiske opplevelser og kan ses på som en forsvarsmekanisme for å mestre og håndtere overveldende og traumatiske hendelser.

Primær dissosiasjon består hovedsakelig av en splitting av hukommelsen som fører til at du ikke husker det som har skjedd på vanlig måte. Det oppstår et skille mellom deg og den delen av deg som reagerte automatisk på fare og som senere blir fiksert på å unngå lignende farer. Dette fører til en veksling mellom fobiske ungåelsesreaksjoner på den ene siden og overveldelse på den andre. PTSD kommer inn under primær dissosiasjon.

Sekundær dissosiasjon består av en splitting av følelser og forsvar. Gjentatt traumatisering i barndom og manglende mulighet for bearbeiding fører til et større behov for oppsplitting. Denne type dissosiasjon kan gjerne oppleves som en fremmedfølelse over sin egen kropp (depersonalisering) og at den ytre verden oppleves som uvirkelig og fremmed (derealisering).

Det skjer lite eller ingen følelsesmessig integrering av de traumatiske hendelsene, og når man er i en traumetilstand over lengre tid, kan denne tilstanden utvikle sine egne tanke- og følelsesmønstre som følger deg videre i voksen alder. Flere med Kompleks PTSD (forkortet KPTSD) og Uspesifisert dissosiativ lidelse (DDNOS) kommer inn under sekundær dissosiasjon.

Disse tilstandene er knyttet til alderen på personen da hendelsene pågikk, og det kan virke som om den kognitive funksjonen og utviklingen har stoppet opp i det tidsrommet hvor traumehendelsene fant sted. Dersom situasjonen senere føles utrygg, kan disse delene av deg ta over og handle på egen hånd. Det kan for eksempel være redde barnedeler eller mer aggressive følelsesdeler som er knyttet direkte opp mot et forsvar.

Tertiær dissosiasjon består av splitting av selve identiteten. I tillegg til oppsplitting av traumet (primær dissosiasjon) og følelsesmessig oppsplitting (sekundær dissosiasjon), vil du ved tertiær dissosiasjon utvikle ulike tilstander av «jeg`et» som forholder seg til de daglige gjøremålene og den sosiale virkeligheten.
Selve oppsplittingen skjer ikke bare i traume-øyeblikket, men kan også foregå senere i livet. Spesielt dersom man opplever nye utfordringer som å begynne på ny skole, starte i ny jobb, få seg kjæreste eller liknende. Deler av personligheten kan utvikle konkrete ferdigheter som tar seg av spesifikke funksjoner. Disse delene eller funksjonene kan ha egne navn og forholder seg til omverden som en egen identitet. Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID), tidligere kjent som multippel personlighetsforstyrrelse, faller inn under tertiær dissosiasjon. DID innebærer også KPTSD, da diagnosene PTSD, KPTSD og DID alle er grader av posttraumatiske lidelser.


Du finner oppdatert informasjon om Survivors og våre aktiviteter på både Instagram og Facebook: