Survivors er organisert med årsmøtet, styre og styringsgruppe.  Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Mens styret har det overordnende ansvaret for at foreningens vedtekter og vedtak fra årsmøtet blir fulgt, har foreningens deltagere det praktiske ansvaret og gjør de fleste oppgaver knyttet til foreningens daglige drift.  Alle verv og all aktivitet er frivillig og ulønnet.

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet skal holdes minimum en gang i året og innen utgangen av mars i kalenderåret. Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Ingen deltagere har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  Årsmøtet behandler ikke benkeforslag.

Styret, som består av mellom 2 og 5 personer, må stå inne for foreningens formål og verdidokument.  Styremedlemmene består av personer som ikke er deltagere i foreningen. Styreverv blir tilbudt av sittende styre i samarbeid med foreningens styringsgruppe. Årsaken til at foreningens deltagere ikke kan sitte i styret er at alle deltagere skal ha like muligheter for å delta i administrative oppgaver.  Flere deltagere har beskyttelsesbehov og offentliggjøring av navn i offentlige registre utgjør en sikkerhetsrisiko. Av den grunn tas de fleste avgjørelser og gjøres de fleste administrative oppgaver av en styringsgruppe som består av valgte deltagere.

Styringsgruppa i foreningen har det praktiske ansvaret for driften og aktivitetene i foreningen, og er underlagt årsmøtet og styret. Styringsgruppa skal ha minimum 2 og maksimum 5 personer, som velges for ett eller to år gangen på foreningens årsmøte. Verv i styringsgruppa skal sikre deltagernes mulighet til å aktivt delta i styringen av foreningen uten å måtte offentliggjøre sitt navn. Styringsgruppa kan supplere seg selv dersom ikke årsmøtet har valgt inn nok deltagere til utførelse av sine oppgaver. Inntil første ordinære årsmøte består styringsgruppa av foreningens grunnleggere.

Årsmøtet, styret og styringsgruppa kan opprette komiteer der dette er nødvendig for gjennomføring av aktiviteter eller arrangementer. 

Survivors har ikke medlemmer, men deltagere.  Av hensyn til den enkeltes sikkerhet, registreres ikke personalia, og det føres ikke «medlemslister».  All deltagelse i Survivors er uforpliktende og gratis, og Survivors setter ingen geografiske begrensninger på bosted. Eneste forutsetning for deltagelse er at man selv kjenner seg igjen i komplekse dissosiative lidelser, og at man følger foreningens regler for trygg deltagelse.